Disclaimer

Disclaimer van Appartement Amstelveen

Appartement Amstelveen is niet aansprakelijk voor de inhoud van Appartement Amstelveen, noch van websites die op enigerlei wijze met Appartement Amstelveen zijn verbonden. Appartement Amstelveen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Appartement Amstelveen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Appartement Amstelveen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Appartement Amstelveen worden aangeboden. AppartementAmstelveen garandeert niet dat de op Appartement Amstelveen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Appartement Amstelveen garandeert ook niet dat de op Appartement Amstelveen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Appartement Amstelveen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Appartement Amstelveen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Appartement Amstelveen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Appartement Amstelveen. U vrijwaart Appartement Amstelveen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Appartement Amstelveen.